Algemene Voorwaarden WielWeet

WielWeet.nl, een dienst aangeboden door Fanorg, biedt gebruikers de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van diverse online tools. Het gebruik van WielWeet.nl valt onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden periodiek kunnen worden bijgewerkt; we raden aan ze regelmatig te raadplegen.

WielWeet.nl, een dienst aangeboden door Fanorg, is een online platform waar gebruikers toegang hebben tot verschillende tools. Deze tools zijn bedoeld om het leven van de gebruikers gemakkelijker te maken, maar wij garanderen niet dat ze altijd correct, volledig of actueel zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of ongemak die voortvloeien uit het gebruik van onze tools of de informatie die ze genereren. Gebruikers dienen zelf de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen bij het gebruik van onze tools en de resultaten ervan te verifiëren.

Door gebruik te maken van ons platform, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Raadpleeg het Privacy & Cookiebeleid van WielWeet.nl op wielweet.nl/privacy. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en ons beleid op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of ons beleid, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van ons platform.

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten dat u dat ook doet. U mag geen materiaal uploaden, delen of verspreiden via ons platform dat inbreuk maakt op de rechten van derden, zoals auteursrechten, handelsmerken of privacyrechten. Wij behouden ons het recht voor om dergelijk materiaal te verwijderen en uw toegang tot ons platform te beperken of te beëindigen als u deze regel overtreedt.

Wij stellen uw feedback en suggesties op prijs, maar wij zijn niet verplicht om ze op te volgen of erop te reageren. Als u ons feedback of suggesties stuurt, geeft u ons het recht om ze te gebruiken, aan te passen, te reproduceren, te verspreiden of er afgeleide werken van te maken zonder enige vergoeding of erkenning aan u.

Wij streven ernaar om ons platform zo goed mogelijk te laten functioneren, maar wij kunnen niet garanderen dat het altijd beschikbaar of foutloos zal zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen, storingen, vertragingen of verlies van gegevens die verband houden met ons platform. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw apparaten, gegevens en accounts tegen dergelijke risico’s.

Ons platform kan links bevatten naar andere websites of diensten die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het beleid of de praktijken van deze websites of diensten. U dient zelf de voorwaarden en het beleid van deze websites of diensten te lezen voordat u ze gebruikt. Het feit dat wij een link naar een website of dienst aanbieden, betekent niet dat wij deze goedkeuren of aanbevelen.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

Registratie

Om toegang te krijgen tot de diensten van WielWeet.nl, kan het zijn vereist dat gebruikers zich registreren met een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor accountactivatie en communicatie met de beheerder van WielWeet.nl. Actieve deelname vereist een geldig en actief e-mailadres.

Geregistreerde gebruikers kunnen op WielWeet.nl reacties, bijdragen en andere inhoud plaatsen, onderworpen aan de volgende regels.

Gedragsregels WielWeet.nl

Gebruikers dienen zich te onthouden van misleidende, beledigende, discriminerende, bedreigende, provocerende of anderszins kwetsende uitingen. Respectvolle en inhoudelijk relevante discussies zijn vereist, en het lastigvallen van andere gebruikers is niet toegestaan.

Respect en Relevantie!

Discussies moeten respectvol zijn tegenover onderwerpen, merken, auto’s, berijders, publieke figuren en WielWeet.nl zelf. Schelden, beledigen, provoceren of het bedreigen van de sfeer is niet toegestaan.

Reacties moeten inhoudelijk relevant zijn aan het besproken onderwerp of artikel. Het delen van privé-informatie zonder toestemming, misleiding, reclame maken, auteursrechtelijk beschermde inhoud gebruiken, of het hebben van bevooroordeelde gebruikersnamen zijn niet toegestaan.

De redactie behoudt zich het recht voor om inhoud die niet voldoet aan deze regels te weigeren, aan te passen of te verwijderen. Herhaaldelijk wangedrag kan leiden tot schrijftoegangsbeperkingen.

Disclaimer Reviews

Gebruikersreviews weerspiegelen persoonlijke meningen, en WielWeet.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud of gevolgen ervan. De redactie kan content aanpassen of verwijderen als deze niet aan de gedragsregels voldoet.

Huisregels Forum

WielWeet.nl biedt een forum aan waar respectvolle communicatie essentieel is. Registratie en deelname zijn onderworpen aan huisregels die onder andere grof taalgebruik, discriminerende opmerkingen, privé-informatie delen en misleiding verbieden.

Aansprakelijkheid

Gebruik van WielWeet.nl is op eigen risico, en WielWeet.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de site. Hoewel zorgvuldigheid wordt betracht, kan onjuiste informatie voorkomen.

Copyright

Ingezonden materiaal kan worden aangepast door WielWeet.nl. Openbaarmaking of verveelvoudiging van auteursrechtelijk beschermde werken is niet toegestaan zonder toestemming.

Portretrecht en Intellectuele Eigendomsrechten Deelnemers

Deelnemers geven toestemming voor het onbeperkt gebruik en publicatie van geplaatst materiaal door WielWeet.nl. Deelnemers vrijwaren WielWeet.nl tegen claims van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten WielWeet.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam WielWeet.nl en het logo berusten bij WielWeet en Fanorg. Het openbaar maken of verveelvoudigen van de website of onderdelen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan.

Minderjarigen

Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke vertegenwoordiger. WielWeet.nl behoudt zich het recht voor om deelname te ontzeggen indien toestemming ontbreekt.

Bevoegdheden en Rechten Redactie WielWeet.nl

De redactie kan zonder overleg materiaal verwijderen dat in strijd is met goede zeden of anderszins onrechtmatig is. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting.

Klachten Levering Digitale Producten

Klachten dienen snel gemeld te worden aan Fanorg via de contactpagina. Onopgeloste geschillen kunnen worden voorgelegd aan het ODR-platform van de Europese Commissie.

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Op het gebruik van WielWeet.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland.